Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc&Tax Pro Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4 Acc Tax účetnictví Praha 4
  

tel. / phone : +420 261 264 060
e-mail : acc-tax@acc-tax.eu

Účetnictví

Jednou z podmínek úspěšného podnikání je kvalitní a správně vedené účetnictví. Podle obchodního zákoníku je zodpovědný za správnost účetnictví jednatel. Ten ve většině případů nemůže být odborník, aby posoudil správnost zpracovávaného účetnictví. Proto se jednatel může s důvěrou obrátit na naši účetní společnost, která zaručí správnost zpracovávaných podkladů a dodá přehled o ekonomických výsledcích firmy.

Podvojné účetnictví

Naše společnost vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví, účetními standardy a dalšími návaznými předpisy.
Poskytujeme pravidelné informace o stavu účetnictví, mj stavu saldokonta (neuhrazených fakturách), propočet daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky výsledkových účtech v účtové osnově (náklady_výnosy)
Po skončení účetního období předáváme řádnou dokladovou inventarizaci (bilanční stavy účtů), kterou vždy osobně s jednatelem projdeme.
Můžeme asistovat při fyzických inventurách zboží či pokladní hotovosti.
Předáváme k archivaci komplet účetních dokladů, včetně povinných účetních knih.
Připravíme detailní soupisy pohledávek po lhůtě splatnosti, můžeme se podílet na upomínání dlužníků.
Podle účetních podkladů a data splatnosti roztřídíme závazky, připravíme platební kalendář a platební příkazy, na přání klienta též podklady pro elektronické bankovnictví.
V případě pravidelného předávání a zpracovávání účetních dokladů odhadneme s předstihem výši daňových povinností.
Připravujeme výstupy z účetnictví podle požadavků klientů.
Zajišťujeme audit účetnictví a komunikaci s auditorem.
Účastníme se kontrol prováděných finančními úřady a dalšími orgány státní správy.
Zpracováváme statistické výkazy podle požadavků Českého statistického úřadu.
Připravujeme rovněž finanční výkazy v souladu s IFRS/IAS, US GAAP a HBII v anglickém nebo německém jazyce.
Provádíme rekonstrukci účetnictví za minulá období.
Na základě zákona o účetnictví zveřejníme účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu účetní závěrky), popřípadě předané výroční zprávy, rozhodnutí společníka/valné hromady o rozdělení zisku do sbírky listin obchodního rejstříku.

Daňová evidence

Daňová evidence je povinná pro fyzické osoby (nepodléhající povinnosti vést účetnictví) za účelem zjištění základu daně z příjmů fyzických osob.
Při vedení daňové evidence poskytujeme klientům obdobný rozsah informací jako u „podvojného účetnictví“.
Zasíláme informace o stavu neuhrazených vydaných i přijatých faktur.
Připravujeme propočet daňové povinnosti k dani z příjmů, sestavení daňových přiznání k DPH, k silniční dani a další služby ve vztahu k orgánům státní správy.
Po skončení zdaňovacího období předáváme klientům kompletní podklady pro řádné stanovení daňové povinnosti, tj. „peněžní daní“, přehled příjmů a výdajů členěný podle druhů, přehled o majetku a závazcích včetně dokladových inventarizací.
Účetnictví Daňový servis Ostatní služby Účetní poradenství Daně Daňové poradenství Mzdy a personalistika Outsourcing mezd Outsourcing daní Účetní servis Mzdový audit Outsourcing účetnictví Účetní audit Personální agenda Mzdové účetnictví Daňový poradce Supervize účetnictví Zpracování mezd Daňová evidence Vedení personální agendy Podvojné účetnictví Výpočet mezd Správa nemovitostí Realitní služby Daňové přiznání Pracovní smlouvy Účetní závěrka Účetní firma ÚČETNICTVÍ PRAHA 4 - Lhotka MZDY PRAHA 4 Online vedení účetnictví

Copyright © Acc&Tax Pro s.r.o.    |    Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2018    |    administrace
   Jsme v: KatalogFirem.cz   Firmy ČR - AccTax Pro s.r.o.   cz